TIETOSUOJASELOSTE

Henkilötietolain 5.12.2018/1050:n mukainen tietosuojaseloste

Rekisterinpitäjä ja rekisteriä hoitava taho:

MarkEasy (Y-tunnus: 2047348-9)

Piikainkyrönhaara 185A
16300 Orimattila

Puh. +358 50 588 5098

myynti@markeasy.fi

Rekisterin nimi:

MarkEasyn asiakas-, toimittaja- ja yhteistyökumppanirekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeusperuste:

Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on yrityksen ja yritysasiakkaan välisen asiakassuhteen hoito ja ylläpito sekä markkinointi. Rekisterin tietoja voidaa käyttää yrityksen omaan suoramarkkinointiin, ellei asiakas ole suoramarkkinointia kieltänyt.

Rekisterissä käsiteltäviä osto- ja asiointitietoja sekä sijaintitietoja voidaan käyttää myös profilointiin sekä kohdentamaan markkinointitoimenpiteitä ja asiakasviestintää rekisteröityä kiinnostavaksi. Tietoja käsitellään myös uutiskirjeen lähettämisen sekä tapahtumiin ja muihin markkinointitoimenpiteisiin osallistumisen yhteydessä.

Tietoja käsitellään rekisterinpitäjän oikeutetun edun takaamiseksi.

Mikäli rekisteröity ei täytä yhteydenottolomakkeessa pyydettyjä tietoja, rekisterinpitäjä ei voi ottaa vastaan rekisteröidyn yhteydenottolomaketta eikä sitoutua sitä koskevaan rekisterinpitäjän ja rekisteröidyn väliseen sopimukseen.

Henkilötietojen säilytysaika:

Henkilötietoja säilytetään niin kauan kuin niihin liittyvät toimenpiteet vaativat. Säilytysaika riippuu kerätystä tiedosta, mm. laskutustiedot tulee kirjanpitolain mukaan säilyttää kuusi vuotta.

Kuvaus rekisteröityjen ryhmästä ja tietosisältö:

Rekisteri sisältää henkilötietoja yrityksen asiakkaista.

Rekisteri voi sisältää esimerkiksi seuraavia tietoja:

  • Asiakkaan, toimittajan ja yhteistyökumppanin perustiedot, kuten nimi, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite ja asiakastunnus tai -tunnukset.
  • Mahdollisen käyttäjän nimi- ja osoitetiedot.

  • Yritysasiakkailta yrityksen yhteyshenkilön ja käyttäjien tiedot (nimi, osoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite sekä tehtävä ja asema yrityksessä).

  • Asiakkuuteen ja sopimussuhteeseen liittyvät tiedot.

  • Asiakas- ja toimittajahistoria kuten palvelumuutokset, asiakkaan yhteydenotot, tarjous-, tilaus- ja sopimustiedot.

  • Suoramarkkinointiluvat ja -kiellot.

  • Palvelutilanteeseen liittyvän viestinnän tallennus.

  • Laskutustapatieto, laskutusyhteystiedot ja muut laskutukseen ja perintään liittyvät tiedot.

  • Asiakkaan, toimittajan ja yhteistyökumppanin itsensä antamat tai muutoin asiakkaan suostumuksella kerätyt lisätiedot (esim. asiakaskyselypalautteet ja asiakkaan mielenkiinnon kohteet).

Rekisteröidyn itsensä syöttämät lomaketiedot saattavat sisältää mm. sähköpostiosoitteen, puhelinnumeron tai osoitteen.

Säännönmukaiset tietolähteet:

Yhteydenottajan ilmoittamat tiedot sekä asiakastietojärjestelmän ja laskutuksen tietokanta.

Säännönmukaiset tietojen luovutukset:

Emme myy, vaihda tai siirrä tunnistamisen mahdollistavia tietoja ulkopuolisille osapuolille. Seuraavat poikkeukset kuitenkin huomioiden. Kirjanpidon vaatimia henkilötietoja luovutetaan Markeasyn käyttämälle tilitoimistolle.

Henkilötietoja voidaan kuitenkin luovuttaa asiakkaan ja MarkEasyn välisen sopimuksen, asiakkaan ja MarkEasyn välisen asiakassuhteen tai voimassaolevan lainsäädännön perusteella mm. viranomaisille.

Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

Rekisterin suojauksen periaatteet:

Tietoja säilytetään teknisesti suojattuina. Fyysinen pääsy tietoihin on estetty lukituksella ja muiden turvatoimien avulla. Pääsy tietoihin vaatii riittävät oikeudet sekä tunnistautumisen. Luvaton pääsy estetään myös mm. palomuurein ja teknisellä suojautumisella. Rekisteritietoihin pääsee käsiksi ainoastaan rekisterinpitäjä ja erikseen nimetyt tekniset henkilöt. Ainoastaan nimetyillä henkilöillä on oikeus käsitellä ja ylläpitää rekisterin tietoja. Käyttäjiä sitoo vaitiolovelvollisuus. Rekisteritiedot varmuuskopioidaan turvallisesti ja ne ovat palautettavissa tarpeen tullen.

Rekisteröidyn oikeudet

• Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa rekisteriin tallennetut itseään koskevat tiedot ja saada niistä kopiot. Tarkastuspyyntö tulee tehdä kirjallisesti ja osoittaa rekisteriasioista vastaavalle taholle (ks. kohta Rekisteriä hoitava taho).

• Rekisteriä hoitava taho oikaisee, poistaa tai täydentää rekisterissä olevan, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen henkilötiedon oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn pyynnöstä. Rekisteröidyn tulee ottaa kirjallisesti yhteyttä rekisterinpitäjän rekisteriasioista vastaavaan tahoon tiedon korjaamiseksi (ks. kohta Rekisteriä hoitava taho).

• Niiltä osin kuin henkilötietojen käsittely perustuu rekisteröidyn suostumukseen, rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa suostumus milloin tahansa. Suostumuksen peruuttaminen ei vaikuta ennen tätä tehdyn tietojen käsittelyn lainmukaisuuteen.

• Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus henkilötiedon käsittelystä valvontaviranomaiselle.

Evästeet:

Käyttäjällä on mahdollisuus kieltäytyä evästeiden käytöstä estämällä ne oman selaimensa asetuksista.